Mësuesen e KAPlN ”MAT”duke e bërë me tre nxënësit e saj, njëri pas tjetrit dhe nuk Ia pa…

Një mësuese e matematikës, 25-vjeç, që jep mësim në një shkollë publike në Karolinën e Veriut është ar re st uar pasi dyshohet se kishte ma rr ë dhënie me tre nxënës të saj.Mbi, Erin McAuliffe rëndojnë tre a kuza të aktivitetit s e ksual me një nxënës.

P ol icët morën në pyetje nxënësit dhe stafin pedagogjik në shkollë.Administratorët e shkollave në Rocky Mount Prep, thanë se,mësuesja 25-vjeçare u pushua nga puna më 4 maj, një ditë para se po li cia të he ton te, Ja dhe v1de0 e pl0te p0shte: