Kam fjetυr me 1500 bυrra, e bëj këtë sepse jam mjεke popυllore…!!

Kjo grua ka kryer ma.rr ëdh ënie me qi ndra me shkuj dhe pjesa më e madhe e tyre janë bu rrat, apo të das hurit e grave të tjera.Por 54 vje ça.rja, e quan ‘pes hkope’, një tip “mj eke popu llore” që siç shprehet, “ia ka kushtuar jetën e saj ç ifteve që kanë pa sur pro bleme në dh omën e gju mit”.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Ajo ka dhënë m ësime das hurie për më shumë se 10 000 kli entë brenda një har ku kohor prej 23 vje tësh.Edhe ndërsa ajo bën llo garinë, rezu lton se ka k ryer mar.rëd hënie me 1 500 prej tyre dhe ins iston në idenë se nuk ka asgjë të jas htël igjshme në atë që ajo bën,LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE