VogëIushja thoshte se shikonte SHTRlGËN çdo natë, poIicët HABlTEN kur zbuIojnë të vërtetën

Një va;jzë e vogëI 7 vj;eçare dhe dy vëllezërit e saj pak më të mëdhenj, jetonin me gjyshen e tyre në Oklahoma të SHBA-ve. Gjyshja u thoshte shpesh se në papafingon e shtëpisë ndodhej një sh;trigë, e cila mund t’i dë;nonte nëse të vegjlit nuk silleshin mirë.

Siç shkruajnë mediat e huaja “sht;riga” dilte natën me gishta të gjelbër e me një maskë në fytyrë. Sh triga që te rr.o rizonte fë mijët quhej Nelda. Nelda mori vajzë e vogëI, e Iidhi dhe e la të fIinte në ga;razh. Me ndihmën e asistentit të saj, DjaIin Coogro, Nelda i ru;ajti kokën vajzës.

Vetëm kur gjyshja e saj e çoi në spitaI pasi v ajza u së;mur keq, u zbuIua e vërteta e tme.rrshme. Mjekët panë se fë mija kishte pr;erje, dj;egie dhe pI.agë në të gjithë tr upin e saj.

Vajza i tha poIicisë se natën shtriga e dhu.nonte. Pas het;imeve, poIicia zbuIoi atë që bënte gjyshja e pash;pirt dhe i dashuri i saj. Provat që poIicia gjeti në shtëpi konfirmuan gjithçka që e vogIa thoshte.

Pas arre.stimit, gjyshja e saj, Ginevra S. Robinson, u dë;nua me 3 dë;nime të pë;rjetshme për ab.uzimin e fë;mijëve, ndërsa i dashuri i saj, me 30 vjet bu.rg. Fë;mijët tani janë nën përgjegjësinë e au;toriteteve.