E refuzoi sepse shiste sanduiçë, kur zbuloi të vërtetën donte të kthente gjithçka pas..!!

SH1K0 V1DE0N KE TU

Njerëzit kanë shumë të m eta, duke përfshirë egoi z min. Kjo ndjenjë se shumë njerëz ndjehen shumë apo më mirë se të tjerët është e tm errs hme.Askush nuk duhet të g jyko het nga statusi social, gjinia apo pamja.Kjo në fakt bëri që një meksikan i quajtur Daniel Saavedra të kryente një eksperiment.Ai u vesh si shitës i sanduiçave dhe u përpoq të bënte për vete një vajzë për të parë se si ajo do të reagonte.