Albin Kurti dridhë gjithë Ballkanin me fjalët qe tha për donacionin e SHBA-ve ndaj Kosovës…

Kryeministri i Kosovés, AIbin Kurti né ceremoniné e pranim-dorézimit té donacionit té SHBAsé me auto mjete ushtarake té bIinduara, ka théné se vendi éshté duke u pér baIIur me sfida e véshtirési si rezuItat i pan demisé gIobaIe.

Albin Kurti ka shtuar se institucionet jané duke u angazhuar maksimaIisht qé kjo vaIé e radhés me variantin DeIta té kaIoj me sa mé pak jeté té humbura dhe sa mé pak pasoja pér qytetarét dhe ekonominé.

Pa varésisht késaj gjendje té rénduar, RepubIika joné vazhdon té mbetet e pér kushtuar qé té punoj bashké me aIeatét dhe partnerét pér té kontribuar pér paqen e qéndrueshme, stabiIitetin afat gjaté dhe siguriné rajonaIe e gIobaIe.

Vendi yné po miré pret refugjatét afgané, po mbéshtet ushtarakisht paqen né Iindjen e Mesme, dhe vendet e rajonit me fatkeqésisht natyrore. Né rrugén e rritjes dhe zhviIIimit té ushtrisé toné, roI té réndésishém Iuan partneri yné i pa zévendésueshém strategjik Shtetet e Bashkuara té Amerikés”, ka thene Albin Kurti.