“Sillem mirë me vjehrrën, por ajo sillet keq me mua Çfare te bejë” …

“Sillem mirë me vjehrrën, por ajo sillet keq me mua Çfare te bejë” …

Sillem mirë me vjehrrën, por ajo sillet k eq me mua Çfare te bejë …!Sillem mirë me vjehrrën, por ajo sillet ke q me mua – Dr. Imam Ahmed Kalaja.Sjellja mund të p ër kuf izohet si mënyra si v epron njeriu në je të, në shoqëri, në shkollë etj.; qëndrimi në mar r ëd hënie me të tjerët ose ku ndrejt det yrave e në rrethana të caktuara.

Kështu në ps iko logj i sjellja përbën cdo gjë që i ndividi bën apo mendon, përfshirë këtu edhe re agime të ndryshme tru pore.Sjellja përfshin re agimet me ndore dhe fi zike.