Albin Kurti po e bën Kosoven me deti.. / Kosova po i kërkon 33 míjë metra katrorë në Kamenovo nga Mali i Zi

Albin Kurti po e bën Kosoven me deti.. / Kosova po i kërkon 33 míjë metra katrorë në Kamenovo nga Mali i Zi

Më he rët, Vijesti nga Mali i Zi ra portoi për k ontestin gj yqësor mes Kosovës dhe Malit të Zi për 4555 metra katrorë në Budvë. Por, një ko ntest tjetër pr onësor duket të jetë edhe më i rë ndësishëm. Ai për 33 mi jë metra katrorë tokë në gj irin e Kamenovos.

Mos-ma rrëveshje për de kada të të ra mes Kosovës dhe Malit të Zi ishte edhe kth imi i 33 mi jë me trave katrorë tokë.Gj iri në fjalë thuhet të jetë pë rdorur nga Kosova për t’i dë rguar punëtorët e nd ërmarrjeve pu blike në pu shime gjatë kohës së ish Jugosllavisë, përcjell Periskopi.

Tash, kjo pr onë i takon ko mpanisë “R ekreaturs” por për të cilën pr itet që Kosova të va zhdojë pë rpjekjet li g jore.
Agj encia Kosovare e Pr ivatizimeve nuk po h eq dorë nga 33 mi jë me trat katrorë në Kamenovo – shkruan Vijesti.
Por, ko ntesti për pr onësinë e gj irit të Kamenovës po bëhet edhe nga ba norët lo kalë të cilët thonë se ku rrë nuk janë ko mpensuar për shpr onësim.