Satani njeri heq gishta e shton dhëmbë në modifikimin trupor ekstrem

Michel Faro do Prado nga Brazili, ka prezantuar së fundmi punimet e reja eks treme të mo di fikimit tr upor, në ten tativën e tij për arritjen e pamjes “më dja ll ëz ore” të mundshme.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

44 vjeçari ‘do Prado’ është një artist tatuazhesh që ka punuar më shumë se 20 vjet në këtë industri, por me sa duket ngjyrosja e lëkurës nuk mjafton për të.

Ai njihet tashmë si “Njeriu Satan” për pamjen e tij un ike dhe a kum ul uar rreth 58,900 fansa në ll ogarinë e tij në Instagram.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Braziliani tregon se ka shpenzuar shumë në tr ansf or mimet e tij tr upore, teksa ndër hyrja e fundit është ajo e dhëmbëve në stil elefanti që i dalin nga cep at e gojës, për të cilën thotë se i kushtoi 900 dollarë.

Ndërsa në një tjetër pro cedurë ek st reme, me anë të ki rurgjisë Michel hoqi gishtin e unazës nga një prej duart e tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kjo nuk është hera e parë që Michel arrin në largësi ek stre me për të ndryshuar pamjen.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Më parë ai mbu rrej se ishte njeriu i tretë në botë që “hiqte” hundën e tij.

Pr ocedura ka rr eziqe të shumta si dhe ko mplikacione shëndetësore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ai gjithashtu ka ins taluar katër br irë në ko kë dhe ka bërë disa i mp lan time nën lëkurën e ballit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…