DO MBETENI PA FJALË, JA SI U SHEMBËN PËR 10 SEKONDA KATËR SUPER KULLAT NË ABU DHABI

Katër ku lla që ishin pjesë e ko mpleksit “Mina Plaza Towers në Abu Dhabi”, janë shka të rruar për vetëm 10 sekonda. De molimin e kul lave që ishin nga 144 kate e ka publikuar ko mpania Mo don, që përdori hiç më pak se gjashtë mijë kilogramë eks plozivë.
Sht,yp.e rek.lam.en dhe shi.ko vid.eon e plo.te

Arsyeja kryesore e sh embjes së kul lave është plani për ndërtimin e një d es tin acioni të ri turistik në zo nën ku ishin të ndërtuara ato.Në pro cesin e d emolimit kanë marrë pjesë p ol icia, nd ihma e shpejtë, mbr ojtja c ivile dhe or ganet e tjera ko mpetente.