Tragjike në Itali! Shqiptari νret gruan dhe νar νeten te ρarmaku i shkallëνe, lë dy letra

Një ngj arje e rë ndë ka ndodhur së fundmi në Itali. M ediat l okale se në San Martino në një fshat të quajtur Calino një 55-vjeçar shqiptar i i den tifi kuar si Shkelqim Bedeli ka v rarë gruan e tij Shegushe Paeshti dhe më pas veten e tij. Ata kishin jetuar prej 20 vitesh në Itali dhe kanë qenë fëmijët e tyre ata që kanë ng ritur a la rmin në pol ici pasi nuk kanë arritur të k ontakt ojnë me ta. Kur p olicia mbërriti në vendngjvarje pa se burri ishte i va rur te parmaku i shkallëve ndërsa gruaja e tij ishte lidhur te kan g je llat. H etimet e mëvonshme zbu luan se burri në fillim e mb yti gruan e tij dhe më pas e lidhi atë te k ang jel lat, dhe menjëherë më pas ai u v ar duke e lënë veten të rrë zohej nga b allkoni, duke i lidhur duart në mënyrë që ai të mos mund të zgidhej më.

Në vendin e tr agje disë k ar abin i erët gjithashtu gjetën dy letra, të shkruara në k ompjuter njëra drejtuar fëmijëve dhe tjetra a ut ori tet eve. Në ato pak rr eshta Shkelqim Bedeli kishte treguar për mosmarrëv eshjet që e kishin shtyrë të bënte gj estin e çm endur: pr obleme në çift dhe ndoshta xh elozi.

Por gjithashtu nuk përjashto het mundësia që ai të vu ante nga de p resioni, ndoshta edhe më a kut pasi humbi punën disa javë më parë.