O Zot shëroje/ Kjo vajzë nuk del dot as në dritën e diellit: Përse ma bëri mua Perëndia kështu, unë vetëm i shikoj fëmijët kur luajnë

“O Zot shëroje Kjo vajzë nuk del dot as në dritën e diellit Përse ma bëri mua Perëndia kështu, unë vetëm i shikoj fëmijët kur luajnë”…

Një ado les hen te, e njohur si “Vajza Gjarpër”, është d e ty rua r të jetojë ndryshe nga të tjerët për shkak të një gje ndjeje të rrallë që e bën lëkurën e saj të rrjedh g.j a. k sa herë eks po zo he t ndaj dritës së diellit.

Vedika Gupta, 13vjece nga India, v ua n nga çr re gu llim i gj enetik ‘ihtisyse’, e cila e ka “m by llur” atë në dhomën e saj të gj umit.
Në një intervistë për “Dailymail”, ajo tha:

“Gjithçka që mund të bëj është të shoh fëmijët e moshës sime që luajnë dhe gëzojnë jetën e tyre. Unë shpesh pyes veten se pse i jam në n sht rua r këtij lloj nd ë shk i mi nga Pe rëndia. Çfarë m ëk at i kam kr yer për të vu aj tu r kështu?”

Pasi ka bërë vizita tek mj ekë të ndryshëm, të cilët nuk kanë arritur të lehtësojnë v uaj tje n e Vedikës, ad ol esh entja ka filluar përdorimin e një lo cioni tr upi që nd ihmon në par an d ali mi n e tha rjes së lëkurës.