Temрeraturat ekѕtreme në Kanada, ѕhkon në 486 numri i “viktimave, ѕituatë aIarmante” edhe në ЅНВА

Temрeraturat ekѕtreme në Kanada, ѕhkon në 486 numri i “viktimave, ѕituatë aIarmante” edhe në ЅНВА

Temperaturat ek streme në Kanada, kanë shk aktuar deri më tani 486 vi kt ima. Sipas mediave të huaja, tem peraturat në disa qytete të vendit janë regj ist ruar deri në 49.6 gradë Celsius, e kjo është e pa zakontë, për një vend që në pjesën më të madhe të vitit m bulohet nga akulli e dëbora.

A utoritetet shëndetësore thonë se më shumë se çereku i vi kti mave janë shë nuar në qytetin Vankuver. Statistikat tregojnë se v dek jet janë shtuar me gati 200% kra hasuar me kushtet normale. Nga kr ahu tjetër, i n xehti, ka shka ktuar qindra vatra zja rri.

Vik tima, janë shën uar edhe në SHBA, pasi i nx ehti ka mbër thy er rajonet që sht rihen përgjatë brigjeve të Paqësorit.

Në Shtetet f ederale të Uashingtonit dhe Oregonit, numërohen 79 vi ktima gjatë këtyre ditëve, kur janë shënuar edhe nivele hi storike te mperaturash deri në 50 gradë Celsius.

Edhe në Nju Jork, termometri ka sh ënuar këto ditë deri 41 gradë Celsius. Me të nxe htin e p azakontë po për ballen dhjetëra qytete të Siberisë, ku te mperaturat kanë arritur deri në 40 gradë, shkruajnë mediat e huaja.