Vjen lajm i mire../ Shiko se a i pIoteson krîteret per ti fituar 900€ nga qeveria

Vjen lajm i mire../ Shiko se a i pIoteson krîteret per ti fituar 900€ nga qeveria

Sipas ligjit për rimëkëmbje ekonomike Paguhen nga ana e b uxhetit të Republikës së Kosovës, pagat e punonjësve në se ktorin pr ivat për përiudhen tetor-dhjetor 2020 të cilët si pa sojë e pan-demisë K0vid, janë larguar apo pe zuIIuar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjeter se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020. Sipas informatave qe kemi aplikimi do te filloje me 15 korrik dhe do te zgjase 3 muaj.

Disa nga kr iteret që duhet plotësuar do të jenë:
Të jetë i deklaruar tek lista e punëtorëve në “sistemin EDI të ATK-së
Të janë larguar apo pezuIIuar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjetër se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020”..

Të posedojë vendimin për sh kputje të ma rdhënies së punës dhe të tjera ne r ast se përditësohen nga Ministria e F inancave. Aplikimi do të bëhet nga vetë qytetarët dhe jo nga b izneset.