S’ka punëtorë, në ‘krizë’ bîzneset hóteliere

S’ka punëtorë, në ‘krizë’ bîzneset hóteliere

Gjetja e punonjësve për sektorin e ho teleri-turizmit është kthyer në një s fidë të vërtetë për këtë se ktor. Në Shëngjin shumë ho tele e restorante detyrohen që të punësojnë familjarët e tyre por edhe punonjës nga rajoni, në mungesë të një st afi të ku alifikuar vendas.

S igurimi i stafit është kthyer në sfidë për bi zneset e turizmit në Shëngjin.

Pavarësisht interesimit të vazhdueshëm dhe vendosjes së njoftimeve në vende publike për vende pune, o peratoret turistik thonë se nuk kanë arritur të plotësojnë nevojat që kanë për personel.

Në këto kushte shumë b iznese kanë punësuar familjar të tyre e të tjerë i kanë kthyer sytë nga vendet e rajonit.

“Është bërë shumë pr obleme për punëtorë. Sivjet nuk ka askush interes për punë. Po e pë rballojmë me familjar sepse kemi shumë nevojë për personel.”

Këtë p roblematike e cila ka nisur të shfaqet vitet e fundit, bi zneset në Shëngjin e lidhin me mi grimin ma siv të shqiptareve.

”Mendoj se shumica e rinisë kanë ikur jashtë.”

Në mungesë të punonjësve vendas, në Shëngjin janë të shumtë punëtoret sezonal të ardhur nga vende të rajonit.

Ata thonë se ndjehen mjaft mire dhe se janë të k ënaqur me p agën dhe kushtet e punës.

”Kam bërë k ontratë në Kosovë për të marrë personale, sidomos për kuzhinën.”

“Unë kam ardhur nga Prizreni për të punuar, për të bërë byrekë dhe pica.”

Referuar të dhënave z yrtare nga Drejtoria e Tatimeve, në z onat tu ristike të Lezhës ushtrojnë aktivitetin 334 biznese, ndërsa numri i të punësuarve gjatë sezonit turistik shkon deri në 10 mijë persona.