Përcjellja e 20-vjeçarit për në banesën e fundit, “myftiu i Shkodrës ata që e shkatërruan këtë vend, sot qajnë për ty në Fb”

Përcjellja e 20-vjeçarit për në banesën e fundit, “myftiu i Shkodrës ata që e shkatërruan këtë vend, sot qajnë për ty në Fb”

Ditën e sotme Shkodra i dha lamtumirën 20-vjeçarit, Musaen Zeneli, njëri prej katër vi ktimave nga pë rplasja mes familjes Ferracaku dhe Gocaj për shezlonget në plazh. I pranishëm në ce remoninë mo rtore të 20-vjeçarit ishte edhe my ftiu i Shkodrës Imam Muhamed B. Sytari, i cili mori pjesë në xh e n azen e të riut je tim që hu mbi tra gjikisht je tën. Myftiu iu drejtua të pjesëmarrësve që kishin ardhur për të shprehur ng ushëllimet e tyre, duke theksuar se “njeriu ka ardhur në këtë botë për ta jetuar je tën e tij të përkohëshme me besim e di njitet, për të ndërtuar e zhvilluar të mirën, jo për ta konsideruar atë si ma llin më të lirë e të pavlerë”.

My ftiu u shpreh:

Allahu të m ëshiroftë, djali ynë, që po largohesh nga kjo botë, duke shpëtuar nga p ropaganda e m jerimi, nga s tatuset në fb të atyre që po e shk atërrojnë këtë vend e që sot “qajnë” për ty; nga st atuset populiste e të pavlera, që vlerësohen më shumë se zemra e d jegur e nënës tënde, që nuk do të gjejë më re hati, sa të ketë je të! Allahu të më shiroftë e të pranoftë me bu tësinë e fal jen e Tij, e ne na udhëzoftë se shumë larg kemi d evijuar rrugën.