Krîsja Mes Mimoza Kusarit Dhe Albin Kurtit – “Thaçi Eshte Person Historik, Kurti Jorealist” Ishin Fjalet E Mimoza Kusarit

Krîsja Mes Mimoza Kusarit Dhe Albin Kurtit – “Thaçi Eshte Person Historik, Kurti Jorealist” Ishin Fjalet E Mimoza Kusarit

Video të cilën Mimoza Kusari nuk do të dësh,ironta ta shihte: Thaçi person h istorik, Kurti j oreal,ist. Sot është U.D e Shefes së Grupit Parlamentar të VV-së ta,shmë dihet që ka ndryshuar shumë herë qënd,rime e mendime për fen,omene të caktuara dhe për politikanët kosovarë. Në një emis,ion të mëhershëm të RTV Dukagjinit ajo kishte thë,në se “Thaçi është person h istorik ndë,rsa Kurti është polit,ikan j orealist dhe sipas Kusari-Lilës ai ka shkuar shu,më larg me ça sjen e tij ndaj ndërkombë,tarëve”.Ju ftojme ne vazhdim ta ndiqni videomateríalin e plote: