Pamje si n’filma / / Trônditet Ѕhkodra! Ѕhėrr рër ѕhezlonga, 4 të v’dekur e 2 të рlágoѕѕur

Pamje si n’filma / / Trônditet Ѕhkodra! Ѕhėrr рër ѕhezlonga, 4 të v’dekur e 2 të рlágoѕѕur

Një ngj ar je e rë ndë ka tr on ditur vendin në oret e para të mëngjesit, ku 4 persona kanë hu mb ur je tën dhe 2 të tjerë kanë mbetur të pl ag osur.

Për pla sja me a rmë zj arri ka nisur mes 2 familjeve pronare të dy ho televe në zo në, vetëm 50 metra larg njëri-tjetrit, për disa shezlongë.

K onflikti që nisi ve rbal për fundoi në për do rimin e a rmëve, plu mbat e të cilave i morën je tën Kujtim F er racakut; dy pronarëve të h otelit tjetër Xhovani dhe Edmond Gocaj. Bashkë me ta h umbi j etën dhe punonjësi i shezlongëve Myzerim Zeneli. Ndërsa të p la gosur kanë mbetur Hasan Ferracaku dhe Elmedin Tyli. Ky i fundit vetëm 17 vjeç.

Pronari i njërit prej ho televe është Kujtim Ferracaku, babai i Arjan Ferracakut v ra rë në një a te n t at të ndodhur ne vitin 2018. Ndërsa i pla gosur ka m betur edhe vëllai i tij Hasani, gjen dja e të cilit nuk dihet.

Pas marrjes së lajmit për ngj arj en e rë ndë familjet e të për fshirëve në m as akrën e ndodhur kanë hapur dyert e m ortit, ndërsa e gjithë z ona është b linduar nga Po licia.

Mendohet se në vendin e ngj arjes është sht ënë nga disa a rmë, ndërsa F N SH dhe ‘RENEA-t po krehin zonën duke kërkuar të për fshirët e tjerë në konflikt’. Deri më tani janë s ek ustruar kamerat e si gurisë të të dy ho televe për të keijuar një pa noramë më të q artë të ngj arjes së rë ndë.

Në vendin e ngj arje s, mbërriti rreth orës 02:00 kr yep olici Ardi Veliu, ndërsa drejtuesi i qarkut Shkodër Niko Brahimaj interesit të gazetarëve iu përgjigj “kërkoj mirë kuptimin tuaj për momentin”.