Kaloi “rojet e sigurisë” dhe ndërpreu ndęshjen, cili ishte mesazhi i bukuroshes në fushë

Kaloi “rojet e sigurisë” dhe ndërpreu ndéshjen, cili ishte mesazhi i bukuroshes në fushë

Një vajzë ndërpreu nde shjen mes Finlandës dhe Belgjikës në Euro 2020 duke kaluar të gjitha ba rrierat për të re kla muar veshjen e saj.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sapo zbriti në fushë, vëmendjen e mori k anotiera në të cilën kishte të shkruar “WTF Coin”, të cilën duket se ia r eferoi kr ip tova lu tave, mo nedhave d igjitale që janë komentuar shumë gjatë viteve të fundit.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Por vajza nuk arriti të qëndronte gjatë dhe ra në duart e fo rcave të si gurisë për të dalë jashtë që të mos pe ngojë nd eshjen mes Belgjikës dhe Finlandës.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nde shja e djeshme përfundoi me rezultatin 2-0 në f avor të Belgjikës.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…