Fëmija duke “fjetur në veturën e nхehtë në Zvicër, e ëma vërѕhohet nga kritika të aѕhрra”..

Fëmija duke “fjetur në veturën e nхehtë në Zvicër, e ëma vërѕhohet nga kritika të aѕhрra”..

Kohëve të fundit, një fëmijë u gjet në një veturë në një të nx ehtë kër cël lues në një parking. Shumë shpesh, fëmijët dhe kafshët lihen në automjete të nxe hta. Kjo mund të jetë fa tale për ta
Një grua, të martën zbuloi një fëmijë në një veturë të parkuar. «Qëndrova aty derisa erdhi e ëma e tij dhe po e v ëzhgoja fëmijën.Ju ft0jmë tē nd1qn1 v1de0n mē p0shtē…

Shumë k eq, kjo zgjati gjithsej rreth dhjetë minuta”, shkruan zviceranja e shq etësuar në Facebook. Për fat të mirë, fëmija është mirë. Nëna e la vogëlushin e saj duke f jetur në veturën e parkuar në diell në një te mperaturë të jashtme prej 20 gradë. “Sa bu dalla duhet të jesh”, “një foshnjë nuk duhet të lihet e vetme në veturë” janë vetëm disa komente të i n dinj uara.Ju ft0jmë tē nd1qn1 v1de0n mē p0shtē…

Nëse p ërballeni me një person ose ka fshë në një veturë të mbinxe hur, përgjegjësit duhet të pa ralaj ëmrohen për këtë. Nëse nuk mund të gjendet asnjë pronar automjeti, duhet thirrur po licinë. “Ne preferojmë të vijmë një herë më shumë, sesa një herë më pak”, thotë Michael Roth, zëdhënësi i medias për P olicinë Kantonale në Thurgau, informon Shtegu. Shërbimet e ur gjencës mund të arrijnë deri te një person më shpejt dhe më lehtë me sistemin e tyre.Ju ft0jmë tē nd1qn1 v1de0n mē p0shtē…

Brenda veturës duhet të vërehet si tuata. Nëse gje ndja shëndetësore e fëmijës ose ka fshës është padyshim në një gje ndje të rre zikshme për je tën, duhet të thyhet xhami i veturës. Duhet pasur kujdes për të thirrur dë shmitarë ose për të dokumentuar veprimin si provë. “Në va rësi të s ituatës, është e vë s htirë të vendosësh kur do të ndërhysh. Në parim, duhet të përdoret mendja e shëndoshë”, thotë Roth.

Tem peraturat e ngr ohta të jashtme ose rr ezet e forta të diellit mund të jenë një ku rth vde kj eje për fëmijët ose ka fshët në automjetet e parkuara, madje edhe me dritaret paksa të hapura. Prandaj, mos lini njerëz ose k afshë në automjet, pa ajër të pastër të mjaftueshëm. Nuk mjafton thjesht hapja pak e xhamave.Ju ft0jmë tē nd1qn1 v1de0n mē p0shtē…