U zυnë ρër një djalë, νajzat që υ ρėrleѕhën me thiika në Greqi, me origjiinë ѕhqiρtare.

U zυnë ρër një djalë, νajzat që υ ρėrleѕhën me thiika në Greqi, me origjiinë ѕhqiρtare.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

De taje të reja kanë dalë në lidhje me she rrin e ndodhur mbr ëmjen në Greqi ku 7 vajza të mi tura u për leshën në kryqëzimin e rrugëve Distomou dhe Tripoleos në Kolonos.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sipas mediave greke 7 vajzat e mi tu ra janë nga Shqipëria. Pë rp lasja mes tyre nisi për shk ak se dy prej tyre kishin ri valitet për një djalë.
Një nga pro t ago nistet e sh er r it nxori thi kën dhe pl ag osi dy vajza të tjera që janë dërguar në spi tal për të marrë ndihmën e parë mj ekësore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

E mit ura është arr es tuar dhe është dërguar në de partamentin e të mi t urve, ndërsa të tjerat po merren në pyetje në lidhje me ngj arj en.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…