Vjosa Osmani apo Ganimete Musliu, cila mendoni se është politikane më e mirë

Vjosa Osmani apo Ganimete Musliu, cila mendoni se është politikane më e mirë?

Pj esë e lë vizjes Ve tëvendosja në zgj edhjet e 14 shk urtit ishte edhe vetë z onja Osmani me një li stë të saj. Në vendimin e pr esidentes Osmani për shk arkimin e zonjës Daka nga det yra th uhet se “Kr yesuesja e K Q Z-së me ve primet e saj, si do mos gjatë pr ocesit të zgj edhjeve të pa rakohshme të 14 shk urtit 2021, ka cë nuar pa va rësinë dhe in tegritetin e K Q Z-së.

Kr yesusja e K Q Z-se, në shumë ra ste, nuk ka arr itur të jetë fo rcë e pa va rur nd aj po l arizimeve po litike, duke pa mu ndësuar kështu ba l ancën e ne vo jshme në këtë or gan. Në fa kt, në disa ra ste, sj elljet e kr yesueses janë të njëjta me ato të disa pë rfaqësuesve të pa rtive po litike në K Q Z. Rrj edh imisht, kr yesuesja qo ftë me ve prim apo mo sv eprim, ka ko ntribuuar ne pë rshkallëzimin e si tuatës gjatë mbl edhjeve te kë tij or gani”, thuhet ndër të tjera në ve ndimin e pr esidentes Osmani.