Вie “akѕidentaliѕht në рuѕ, hυmb jetën” 81-νjeςari në Durrëѕ

Вie “akѕidentaliѕht në рuѕ, hυmb jetën” 81-νjeςari në Durrëѕ

Një ngj arje e rë ndë ka ndodhur mb rëmë , rreth orës 23:30, në fshatin Katund i Ri në Durrës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Shtetasi me iniciale A.L, 81 vjeç ka h umbur j etën pasi është mby tur në një p us. Sipas po licisë, dy shohet se 81 vjeçari është r rëzuar a ksi dent ali sht në pus.
Ma terialet i kaluan Pro kurorisë së Rrethit Gj yqësor Durrës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…