Rrëfimi shqiptares: 17 vjeç më kanë marrë “UFO-t, kam parë banorë të Diellit” (VlDEO)

Rrëfimi shqiptares: 17 vjeç më kanë marrë “UFO-t, kam parë banorë të Diellit” (VlDEO)

Shumë prej nesh janë të njohur me pr etendime të ndryshme për f enomene p a rano rmaIe, pavarësisht faktit nëse jemi ske ptikë apo i besojmë. Për të folur pikërisht për këto fe nomene pa rano rmaIe, sa të vërteta janë, a bazohen ato në fakte shkencore dhe a ka një shpjegim r eal për to, të ftuar në programin “Rudina”, në Tv Klan, kanë qenë Alfred Cako, studiues dhe botues, Flora Xhemani, gazetare turizmi dhe Altin Bogdani, p sikolog, studiues dhe botues.

“Fe nom enet paranormaIe quhen të gjitha ato f eno mene, të cilat nuk p erceptohen nga arsyeja njerëzore. Ndarja midis fe nome neve p ara normale dhe fe n omeneve të zakonshme lidhet me atë që quhet ide r acionale dhe ide i r acionale. P erceptimi racional lidhet me faktin që çdo gjë e perceptojmë nëpërmjet shqisave dhe çdo gjë që shqisat nuk na e pranojnë, një pjesë e njerëzve, ata që nuk mendojnë me i ntuitë, janë të prirur që mos i besojnë këto lloj f enom enesh. Njeriu është i kufizuar shumë në pe rceptimin e realitetit dhe jo çdo gjë mund të shpjegohet përmes shkencës”, shprehet Alfred Cako.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Qenie të tilla si fa ntazmat, kafshët mvi st erioze, gjithnjë kanë ndjekur ndërgjegjen tonë kolektive. Disa thonë se këto fe no mene janë prodhime fi ziologjike, të tjerë k ëmbën gulin se ato janë psi koIogjike.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…