E habitshme! Gråbitësi pendohet pas 25 vitesh, shkon në p0lici dhe kthen paratë

E habitshme! Gråbitësi pendohet pas 25 vitesh, shkon në p0lici dhe kthen paratë

Një ra st i rrallë ka ndodhur në Greqi, pasi një 48-vjeçar është pen duar pas 25 vitesh për një gr abitje që kishte bërë në një bankë. Mediat e greke, bëjnë me dije se pas ng jarja ka ndodhur në Kretë ku u vo dh fi liali i një banke, e që tashmë 48-vjeçari është pe nduar për v eprimin që ka bërë dhe ka vendosur që të kthejë paratë e vje dhura.

Burri 48-vjeçar aktualisht, që ishte student në atë kohë kishte arritur të tërhiqte shumën prej 450,000 dhr ahmi nga ar këtari i bankës, shkruan CNN grek. Sot, sipas një postimi në faqen l okale Cretalive, kaq vite më vonë, 48-vjeçari mendoi se kishte ardhur koha që të kërkonte f alje në mënyrën e tij dhe të kthente shumën prej 1,330 euro në bankë përmes Po licisë.

I si klet osur, ai dys hohet se u shpjegoi of icerëve të pol icisë arsyet që e çuan atë të bënte këtë rrë fim shumë vite më vonë. Për gra bitjen spe cifike të vitit 1996, in formacioni thotë se Au toritetet e Sig urimit kishin identifikuar një person tjetër si të përfshirë, i cili përfundimisht doli se nuk ishte ai fa jtori.

Mediat, r aportojnë se 48-vjeçari përshkroi në detaje se si e kr eu g rabitjen, duke pr et enduar se ishte i vetëm. Ai i dha arkëtarit një shënim në të cilin deklaroi se mbante një pi stoletë dhe nën këtë kë rc ënim, ai arriti të nxirrte paratë. Mo tivi i gra bitjes ishte për shkak të bi x hoz it.

Sipas Cr etalive, çështja tani do të sillet para drejtësisë pasi d ëshmia dhe ajo që përshkruan 48-vjeçari do t’i dërgohet Au toritetit të Pro kurorisë ko mpetente për veprime të mëtejshme. Sa i përket parave që ai i dorëzoi Departamentit të P olicisë, ato do të de pozitohen në Fond in e De po zitave dhe Kr edive.