Albin Kurti shpallet “Hero“ nga mediat serbe pas këtij veprimi që e bëri kundër Bernabiqit e Serbisë

Albin Kurti shpallet “Hero“ nga mediat serbe pas këtij veprimi që e bëri kundër Bernabiqit e Serbisë

Samiti i l iderëve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë ka përfunduar pa një deklaratë të përbashkët. Siç shkruan mediumi serb, Ta njug, deklarata nuk u mi ratua pasi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti kërkoi në momentin e fundit që në dokument të shkruhej “Republika e Kosovës”.

Sipas Tan jug, ajo deklaratë është ha r moni zuar ditë më parë.

Ky sa mit u ka rakterizua me pë rpla sjen e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti me kryeministren serbe, Ana Bërnabiq. Siç tha Kurti, p ole mika nisi pasi pikërisht për çështjen e njohjes.

“Nuk dëshironte të pranonte që Kosova është shtet i p avarur dhe so vran. Unë theksova që Serbia do të duhej të shkë putej duke u dis tancuar nga reg jimi i Millosheviqit dhe tr ashëgimia e tij. Njohja e pavarësisë së Kosovës është e vlefshme edhe për vetë Serbinë, që në këtë mënyrë mban veten pe n g. Kosova e ka shpallur prej 13 vitesh pa varësinë nga Serbia, është koha e fundit që Serbia të shpallë pavarësinë nga Kosova”, tha Kurti.

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq tha se takimi brenda Sa mi tit të Ballkanit Perëndimor në Tiranë ishte më i vë shtirë nga sa p riste, duke deklaruar se ishte më shumë një hyrje në ngj arjet e ardhshme, duke përfshirë di alogun midis Kosovës dhe Serbisë, sesa diskutim për çështjet r ajonale. Ajo foli me theks të veçantë për p ërpl asjen që e pati me Kurtin.

Bërnabiq u tha gazetarëve se ajo u përpoq të përqendrohej në rezultate të mira dhe bashkëpunim në ra jon dhe se “dikush tjetër” (duke iu referuar kryeministrit të Kosovës, Albin Kurt) tra nsferoi bisedën në fushën e politikës, duke thënë se ai e mori përgjigjen a dekuate.