Kujdeѕ nëѕe ju ndodhë që bolieri juaj lëѕhon këtë tingull, hiqeni menjëherë nga korrenti.

Kujdeѕ nëѕe ju ndodhë që bolieri juaj lëѕhon këtë tingull, hiqeni menjëherë nga korrenti.

Në ra st shpvërthimi, bolieri mund të sh kaktojë dëme të mëdha ma teriale apo edhe të marrë je të nëse pi qen kushtet. Sipas e kspertëve, bolieri mund të shp ërthejë për shkak të de fekteve dhe pa rregullsive.

Në r ast të ngrohjes së pakontrovlluar të ujit, të cilën mund ta id entifikoni në bazë të llojit të zhurmës apo tingullit që lëshohet apo edhe pr ocesit të vl imit që dëgjohen nga bolieri.

Nëse vini re tinguj të p azakontë, gjëja e parë që duhet të bëni është të ndërprisni fu rnizimin me rrymë, sa më shpejt nëse shihni që te mperatura është e lartë, në kushtet që te rmometri të jetë i saktë. Ene rgjinë elektrike mund ta hiqni me anë të automatit.

Duke pasur parasysh që bolieri është nën pr esionin, gjëja më e mirë që mund të bëni është që ta mbani të f ikur ndërsa bëni dush.

Rryma mund t’ju go dasë nëse gjatë dushit është i nd ezur bolieri me tovkëzim të k eq.