Varrosen katër familjarët që humbën jetën në aksident

V’arrosen katër familjarët që humbėn je’tën në ak’s’ident.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Va’rrosen katër familjarët që hu’mbën je’tën në aks’ident. Janë va’rrosur katër anëtarët e familjes Ramadani nga Shtimja të cilët hu’mbën je’tën në një a’ksident tr’afiku.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ata janë va’rrosur në v’arr’ezat e qytetit të Shtimes, njofton A’ksidenti ka ndodhur të dielën në fshatin Koshare, në rrugën që lidh Shtimen me Ferizajn.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…