Anxhela Peristeri me lot në sy / Shqiptarët nuk më du an se kam mbiemër grek…

Anxhela Peristeri me lot në sy / Shqiptarët nuk më du an se kam mbiemër grek…

Pas suksesit në Eu rovision komentet për Anxhela Persiterin ishin të shumta. Një ndër te ma tikat që u di skutua më së shumti në Shqipëri, por edhe në Greqi ishte mbiemri i kë ngëtares dhe li dhja e saj me Greqinë.
Ishin të shumtë ata që e et ik etuan si ‘tr adhtare’ pasi mbiemri saj vjen nga greqishtja.. sht1p me p0shte dhe ju del v1dj0 e pl0te

Re agimi i Anxhela Peristerit ndaj ko menteve ne ga tive: Ku është e k eqja të jesh si Beyonce dhe Jennifer Lopez
Megjithatë Anxhela th ekson, në em isionin Te mp ora të tr ansmetuar mbrëmë në R T V O R A, se ka një p rejardhje shumë të la rgët nga st ërgjyshi në Greqi dhe se ajo dhe pr indërit e saj janë të li ndur në Shqipëri.. sht1p me p0shte dhe ju del v1dj0 e pl0te

“Unë pata shumë l u f t ë edhe nga shqiptarët për këtë gjë, që më th oshin ke tr adhtuar at dh eun, sepse mbiemri im ka p rejardhje greke ( do të thotë pë llumbi).”. sht1p p0shte dhe ju del v1dj0 e pl0te…