“PërΙotet gjatë seancës, gjyqtarja zotohet se videot nuk do përsëriten më KLGJ vendosi sot pezullimin e Enkeleda Kapedanit”

“PërΙotet gjatë seancës, gjyqtarja zotohet se videot nuk do përsëriten më KLGJ vendosi sot pezullimin e Enkeleda Kapedanit”

KLGJ vendosi sot p ez ullimin e gjy qtares Enkeleda Kapedani pas videove të publikuara në Tik/Tok të bëra në ambientet e Gj ykatës së Elbasanit. Ky vendim do të jetë në fu qi deri në përfundim të he timeve. Ndërkohë gjatë se ancës së sotme, Ka pedani u pa e pë rlotur dhe ndër të tjera tha se shkollën e ka mbaruar me r ezultate të shkëlqyera.

Në mbr ojtjen e saj pë rballë t rupës së KL Gj-së, gj yqtarja deklaroi se videot që janë publikuar në “TikTok” nuk janë bërë në orarin e saj të punës dhe d iskretitimi i saj është bërë për shkak të çështjeve të nx ehta që ka pasur në dorë. Gjithashtu ajo ka shtuar se videot mund të jenë he dhur në Tik/Tok nga djali i saj.

Gj yqtarja u shpreh: