Ja çfarë ndodh në spîtalin tonë, shihni çfarë i bën ky mjek pacîentes…!!

Ja çfarë ndodh në spîtalin tonë, shihni çfarë i bën ky mjek pacîentes…!!

Më datë 25 Maj 2021, emisioni në transmetoi m aterialin au dio të qytetarit Ardit Klima që u dh unua nga mj ekët brenda ambienteve të Spitalit të F ierit./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Kolegët e mj ekëve që u shtruan dh.unë ndaj qytetarit, pr otestuan duke e quajtur ma terialin të ma nip.uluar, edhe pse gjithçka që u transmetua ishte realiteti siç kishte ndo.dhur.Pas den.oncimit/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Më datë 25 Maj 2021, emisioni transmetoi m aterialin au dio të qytetarit Ardit Klima që u dh unua nga mj ekët brenda ambienteve të Sp ita lit të Fierit.Kolegët e mje këve që us htruan dh.unë ndaj qytetarit, pro testuan duke e quajtur materialin të manip.uluar, edhe pse gjithçka që u transmetua ishte realiteti siç kishte ndo.dhur.Pas den.oncimit/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet…