V’des në vendin e punës punonjësja e Polîcisë së Kosovës, Suada Jashari

V’des në vendin e punës punonjësja e Polîcisë së Kosovës, Suada Jashari

Suada Jashari, rreth 60-vjeçare, ka vde kur të enjten rreth orës 10:00 në vendin e punës, në sta cionin p olicor në Fushë Kosovë.

IndeksOnline mëson se e ndj era ka qenë e punësuar si staf ci vil dhe asaj fillimisht i ishte k eqësuar g jendja shëndetësore e më pas kishte hu mbur edhe vetëdi jen.

Sipas p olicisë, vd ekjen e koleges së tyre e kishte ko nstatuar m jeku kujdestar.

“Me vendim të pr okurorit, tr upi i saj është dërguar në D epartamentin e Mje kësisë L igjore për a utopsi”, thuhet në njoftimin e p olicisë.

Kolegët e Suadës thonë se ajo ishte punëtore e përkushtuar në punë dhe do ta kujtojnë përherë si njeri të urtë e të punës./IndeksOnline/