Nēna nuk e рērbaIIoí dot dhe í ra tē fíkēt/ DaIín рamjet e varrímit të bokѕíerít tē ek zekutuar nē Greqí.

Nēna nuk e рērbaIIoí dot dhe í ra tē fíkēt/ DaIín рamjet e varrímit të bokѕíerít tē ekz ekutuar nē Greqí.

Tassos Berdesis, boksieri i cili u v ra dje në mëngjes në një pritë në Vari, Atike, u va rro s sot në vendin e tij të origjinës, Mitopoli, Achaia.

Familja, të afërmit dhe miqtë e tij shoqëruan t ru pin e Tassos Berdesis nga shtëpia e tij në Kishën e Agios Nikolaos Mitopolis, ku iu dha “la mtumira e f undit.

Nëna e tij mbë rri ti në kishë e mbështetur nga vëllezërit e të ndj erit, ndërsa nuk du roi dot dhe i ra të fi kët. Në të njëjtën kohë në kishë ishin të afërm dhe miq që e kishin njohur bok sierin Tasso.
A ut orët e k ri mit e go di tën Tassos Berdesis nga një dis tan cë shumë e afërt.

Katërmbëdhjetë gë zhoja ka lla shn ikov u gjetën në vendin e ngj ar jes, dhe sipas ek zamin uesit m jekësor, 10 nga 14 gë zho jat ishin ato që go di tën tr upin e boksierit 39-vjeçar, gjë që dë shm on se au torët ishin të vendosur ta vr is nin.