“Gjykata Themelore” merr vendimin për babain e Albert Krasniqit

“Gjykata Themelore” merr vendimin për babain e Albert Krasniqit

Gj ykata Th emelore në Prishtinë ka apr ovuar kërkesën e Pro kurorisë Th emelore në Prishtinë për caktimin e ma sës së par abμrgi mit kundër të pa ndehurit S.K. për shkak të dys himit të ba zuar se ka k ryer ve pr at pe nale V´rasje e rëηdë nga neni 173 pa ragrafi 1 pika 1.3 dhe Mba jtja në pr onësi, kontroll ose posedim të pa au torizuar të a´rmëve nga ne ni 366 pa ragrafi 1 të K odit Pe nal të Republikës së Kosovës.

Të p andehurit S.K. gj ykata i ka caktuar masën e pa rabμr gimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, pasi që e njëjta ka konstatuar se janë përmbushur kr iteret në bazë të n enit 187 pa ragr afi 1 nën pa ra grafi 1.1 dhe 1.2 pika 1.2.2 dhe 1.2.3 të “KPPRK-së’.

G jyqtari i pr ocedurës p araprake ka vlerësuar se m asa e par abμrgi mit është ma së a dekuate për zhvillimin e pa penguar në këtë çështje pe ηale, pasi që ekz istojnë rrethanat që tregojnë rrezi kun se po të gjendet i p andehuri S.K. mund ti asg jësojë, fsheh, ndryshoj apo f als ifikoj pr ovat e v eprës p enale duke ndikuar në d ëshmitarët, të cilët janë familjarë të të pa ndeh urit, po ashtu duke marrë parasysh mënyrën dhe rrethanat në të cilat dy shohet se është kryer vepra pe nale, tregon rr´ezik se nëse i pa ndehuri do të gj endet në liri ekziston rre ziku se do të p engohet rrjedha e pro cedurës pe nale.

I pa ndehuri S.K. dy shohet se me datë 27.01.2021 rreth orës17.00, në parkingun e ndërtesës ku edhe ka banuar, nga mo tive ende të panjohura deri më tani ka pri vuar nga je ta djalin e tij, tani të nd jerin A.K. dhe si pa sojë e pl agëve të marra i ndvjeri A.K ka n dërruar je të në vendin e ngj arjes.

Pa lët kanë të drejtë an kese k undër këtij vendimi në Gj ykatën e A pelit të Kosovës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…