U ѕhрall i раfajѕhēm раѕ 25 νiteѕh bυrg, reagimi рrekēѕ i të dēnυarit do t’ju рerlote!

U ѕhрall i раfajѕhēm раѕ 25 νiteѕh bυrg, reagimi рrekēѕ i të dēnυarit do t’ju рerlote!

U shpall i pa fajshëm pas 25 vitesh bu.rg, re agimi p rekës i të dë.nuarit do t’ju perlote.

U shpall i pafajshëm pas 25 vitesh bu.rg, re agimi pre kës i të dë.nuarit do t’ju perlote

Daniel Villegas u shpall i pafa.jshëm më 6 tetor të vitit te kaluar dhe në videot e publikuara në hrdrintr.Juria që përbëhej nga shtatë gra dhe pesë burra e shqy rtoi r astin rreth nëntë orë para se të merrnin vendimin e tyre.Vendimi përfundoi një sagë 25-vjeçare që për fshinte tri gjy.kime dhe shumë a pele.

Avokati i tij, Joe Spencer u shpreh:Unë jam mirënjohës për Danielin dhe familjen e tij. Unë nuk mund as ta ima gj inoj se çfarë kanë hequr ai dhe familja e tij gjatë gjithë këtyre viteve.”Villegas qau ndërkohë që priste njoftimin dhe më pas u rr.ëzua në gjunjë kur më në fund u shpall i paf ajshëm.Familja dhe mbështetësit e tij, të cilët mbushën sallën e gj yqit, shpë.rt.hyen në duartrokitje. Villegas, aku.zohej për një v.r.a.sje të dyfishtë.Ju ft0jmë të nd1an1 v1de0n më p0shtë…