Më ndihmoni”/ A duhet të dëgjojë nënën apo nusen kë të zgjedh

Më ndihmoni”/ A duhet të dëgjojë nënën apo nusen kë të zgjedh

Nëna ime jeton pranë meje dhe unë i blej disa gjëra të veçanta për të, por gruaja ime bëhet xhe loze nga kjo gjë?
Le të bëhet xhe loze, le të mërz itet, sepse kjo është de tyra jote ndaj nënës tënde dhe gruaja ska të drejtë të ndë rhyjë, por ti je përgjegjës për nënën tënde. Çështë kjo grua që ndë rhyn ndërmjet nënës dhe fëmijës së saj! Cila është kjo grua që ndë rhyn, ndaj nënës, dashurisë, butësisë dhe m ëshirës së saj, e cila vu ajti me ty në sht atzani dhe në lindje! Një grua e tillë është xh ahile (injo rante). Nuk gjeti kjo grua hapësirë për të xhelo zuar vetëm se ndërmjet djalit dhe nënës së tij!

Disa dijetarë thonë se kjo gjë nuk është xhe lozi, por çm e nduri. Askujt nuk i lejohet të xhe lozojë nënën me fëmijën e saj apo babain me fëmijën e tij. De tyrimet ndaj nënës janë madhore dhe gruaja duhet ta dijë se lumturia e burrit të saj është në bamirësinë e tij ndaj nënës. E nëse ajo ndër hyn ndërmjet bamirësisë së fëmijës me nënën e tij, atëherë mjerë për të nga Allahu, sepse kjo është lu ftë që e bën she jtani me fëmijën besimtar të sjell shëm ndaj prindërve të tij, duke përdorur gruan e tij. Kjo është çm enduri dhe jo xhe lozi. Muslimani duhet ti fr ikës ohet Allahut në dety rimet që ka ndaj nënës.

Sillu mirë me nënën tënde përpara se ajo të lar gohet dhe të qash plot pishm ane. Mos mendo se çfarë do të thotë gruaja, fëmijët apo shokët e tu kur të sillesh mirë me prindërit e tu. Kujto se sa de tyrime mund ti kesh lënë pa realizuar ndaj prindërve të tu. Betohem në Allahun se do të qash me plot pis hmane kur ata të arrijnë pleqërinë apo të vde sin për çdo ma ngësi dhe sjellje jo të mirë ndaj tyre.

Mos harro, kjo është nëna jote për të cilën Profeti alejhi selam ka thënë: “ Qëndro nën këmbët e saj, se aty është Xheneti!”, pra ky Xhenet për të cilin u de rdh gj aku i dëshm orëve dhe gj ëmuan fjalët e dijetarëve është pikërisht në këmbët e nënës, e pastaj thua se gruaja ime ka xhe lozi! Qëndro pranë këmbëve të saj. B etohem në Allahun, nëse do të meditosh në këto fjalë do të mahnitesh dhe ze mra do të fluturojë. Nuk tha Profeti alejhi selam: Bindju dhe p ërmbush nevojat e saj, kurrë nuk e tha këtë. Një person tha: O i Dërguari i Allahut kam ardhur nga Jemeni të të japë ty besën për hi xhret dhe lu ftë? Ai i Tha: A është gj allë nëna jotë? Tha: Po. Tha Pr ofeti alejhi selam: Atëherë shko tek ajo dhe qëndro në këmbët e saj se aty është Xheneti!” Çfarë do të thotë: “Qëndro në këmbët e saj”?