Tetē mυaj nga zhdυkjaa e 19 νjeςareѕ ѕhqiрtare në Greqi, daIin në dritē detaje të rēnda…

Tetē mυaj nga zhdυkjaa e 19 νjeςareѕ ѕhqiрtare në Greqi, daIin në dritē detaje të rēnda…

Rreth tetë muaj pas zh d ukjes mi st erioze të 19 vjeçares shqiptare në Koropi, Artemisa Vasilit duket se çështja po shkon drejt zgj idhjes, pasi janë zb uluar gju rmët e saj elektronike.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Të dhënat zy rtare që priten për k likimet dhe lëvizjet e saj në internet, do të “ndriçojnë” këtë çështje të e rrët.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Google ka dorëzuar tek autoritetet policore greke të gjitha adresat e email-it që disa prej tyre ishin në Gmail pas zh d u k jes së Artemis dhe nga të cilat dolën ele mente të rën dës ishëm”.

“Oficerët e policisë tashmë kanë emrat e parë të atyre që janë përfshirë në z h du kjen e 19 vjeçares, pasi privatësia përkatëse e IP ishte hequr”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Të gjitha këto u bënë të ditur nga programi ‘Dritë në tunel’ nga këshilltari teknik i familjes V assilios Ge o rgo poulos, shq yrtues i provave dixhitale.

Në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin, av okati i familjes së Artemisit, Stavros Georgiou, iu referua një zhvillimi të rën dësi shëm.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Që nga 12 maj, një kërkesë për ndihmë juridike iu është bërë Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes Ministrisë së Drejtësisë. Skedarët e rëndësishëm të Go ogle, Fa cebook dhe In stagram janë ruajtur atje. Ne duam të shohim se çfarë ekzistonte dhe nuk ekziston tani. Për të zb uluar se çfarë kërkonte Ar temis, çfarë diskutimesh kishte ajo dhe nëse disa njerëz kanë fshe hur informacione rreth saj pas zhdu kj es. Ne besojmë se me këtë veprim z yrtar të Ministrisë, do të na jepet informacioni që ne kërkojmë”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Dhe vëllai i 19 vjeçares së zhd ukur, Aris Vasili, foli në emision për tm er r in që ka për jetuar familja e tij gjatë gjithë kësaj kohe.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Ne besojmë se Artemis është gj allë dhe lutemi që ajo të jetë mirë. Ne jemi duke pritur për një telefonatë nga ajo për t’i dhënë fu nd an k thit tonë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…