Morën urdhër për kontrollin e banesës së shqiptarit, p0licët habiten nga ajo që gjejnë brenda…

Morën urdhër për kontrollin e banesës së shqiptarit, p0licët habiten nga ajo që gjejnë brenda…

Pesë vjet më parë në st acionin p olicor të Cavaleses në Itali u ra portua për një vje dhje, ku ishin zhdukur shumë objekte elektroshtëpiake.
Mirëpo asokohe, p0licët ishin duke nd jekur një çështje tjetër dhe e lanë në hije.

Pesë vjet më vonë, ka rabin ierët ek zekutuan një urdhër për kontroll shtëpiak ndaj një shqiptari, i cili ishe në b urg për një kr im.
Gjatë kontrolleve, p0licët gjejnë objekte tepër të kushtueshme, të cilat u se kue struan si pr ovë mat eriale.

Kur mbërritën në kaz ermë, ata panë se objektet e s eku es truara, përkonin me ato të deklaruara si të vjedhura 5 vite më parë në një banesë në P anchia.
Menjëherë u njoftuan pronarët e banesës, të cilëve iu kthyen objeket e vj edhura.

Pas zbardhjes së gra bitjes, tashmë sit uata për shqiptarin që ndodhet prapa heku rave do të përkeqës ohet.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…