Studentja degjon рer here te рare Kur-an, shikoni reagimin e mahnitѕhem qe do te ju рerlot

Studentja degjon рer here te рare Kur-an, shikoni reagimin e mahnitѕhem qe do te ju рerlot

Dikush bëri një ek s periment unik shoqëror duke i bërë njerëzit të dëgjonin Kur’an në rrugë. Shikoni këtë video për të zbuluar r eagimin dhe vëz hgimet e tyre. Kur’ani është libri i she njtë i shpallur nga Gjithë Zoti i M ës hirshëm (Allahu) P rofetit të fundit – Muhamedit (paqja qoftë mbi të). Për 1400 vjet, libri është ruajtur. Miliona e kanë me morizuar dhe miliarda e ndj eki n atë!