Në Zvicër Çdo Qytetar Do Marrë Nga 7500 Franga Për Shkak Të…

Në Zvicër Çdo Qytetar Do Marrë Nga 7500 Franga Për Shkak Të…

jë in iciativë e cila do të k ulmonte me r eferendum për të paguar çdo qytetar zviceran 7500 CHF është nisur në Zvicër. Sipas planit, nga ba nka ko mbëtare e /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Zvicrës do të kërkohej të paguante 7,500 franga për çdo qytetar zviceran. E njohur si ‘Iniciativa e Parave të Helikopterit’, paratë do të tra nsferoheshin tek çdo qytetar zviceran – përfshirë fëmijët. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Në z batim të rregullave të drejtpërdrejta të de mokracisë në Zvicër, nëse organizatorët marrin 100,000 nënshkrime, çështja do të hidhet në votim./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.