Ky ëѕhtë burri me lëkurën më elaѕtike në botë!

Ky ëѕhtë burri me lëkurën më elaѕtike në botë!

Njihuni me Garry Turner, njerëz. Ai është i riu me lëkurën më elastike në të gjithë botën. Në mënyrë të pabesueshme, Garry është në gj endje të str eçojë lëkurën e tij deri në bark në një gjatësi prej 15,8 cm për shkak të një si ndrome të rrallë mj

ekësore të quajtur “Sindroma Ehlers-Danlos”.

Si ndroma është një çr re gullim i indeve lidhëse që pre kin lëkurën, li gamentet dhe or ganet e bre ndshme. Me këtë si ndromë, ko lagjeni që forcon lëkurën dhe përcakton elasticitetin e saj dë mtohet, duke rezultuar, ndër të tjera, në st reçim të lëkurës. Rr ezi kshm ëria mbi këtë është se mund të s hkaktojë sh embje fa tale ose këputje të enëve të gja kut.