“I mori jetën burrit pasi e keqtrajtonte” vazhdimisht, ja çka ndodhi sot me kosovaren

“I mori jetën burrit pasi e keqtrajtonte” vazhdimisht, ja çka ndodhi sot me kosovaren

Gj ykata S upreme ka re fuzuar si të pab azuar kërkesën për mb rojtje të li gjshmërisë të mbr ojëses së të dë nuarës, Suzana Zogiani, me anë të së cilës është kërkuar an ulimi i vendimit të gjy katës së shkallës së parë dhe të G jykatës së A pelit dhe kthimin e çështjes në rigjy kim.

“Kolegji i Gjy katës S upreme ka refuzuar si të p abazuar kërkesën për mbrojtje të li gjshmërisë, të mbrojtëses së të dë nuarës Suzana Zogiani, e paraqitur kundër a ktgjyk imit të Gjy katës The melore në Prishtinë – Departamenti i K rimeve të R ënda “PKR.nr.37/2019 datë 17 dhjetor 2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.133/2020 datë 3.07.2020, për veprën p enale të vr asjes së r ëndë”.

Zogiani-Sekiraqa aktualisht po vu an dëm inin prej 25 vitesh bu rg.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…