Burrat str’esojnë gratë e tyre 10 herë më shumë se fëmijët

Burrat str’esojnë gratë e tyre 10 herë më shumë se fëmijët

Në një familje duhet të ketë një shk ëmbim të drejtë të detyrave midis gruas dhe burrit, veçanërisht në lidhje me edukimin e fëmijëve dhe kujdesin për shtëpinë.

Por, siç mund ta i magjinoni, kjo nuk ndodh, ose më saktë jo gjithmonë. Gruaja, nëna, gruaja dhe punët, e gjejnë veten me një peshë të jas htëzakonshme mbi su pet.

Në një ditë dhe për të gjitha ditët e jetës së saj, që kur ajo filloi një familje, ajo është “e detyruar” të kujdeset për gjithçka: rregullimi i shtëpisë, gatimi, hekurosja, marrja e fëmijëve të saj në shkollë në vend se noti apo vallëzimi . Përveç kësaj, ajo duhet të punojë, të kujtojë të gjitha angazhimet në shtëpi dhe jo shtëpiake, të bëjë p azar, të hedhë pl ehrat dhe, nëse një mik me 4 këmbë gjithashtu jeton në shtëpi, nxirre jashtë të paktën dy herë në ditë.

Ju duket pak? Jo, është r utina “e thjeshtë” e një gruaje – nëne. Por këtu, ne nuk po flasim për rolin e nënës, por përkundrazi, ia kthejmë vëmendjen atij, burrit të shtëpisë, ose më saktë, kush duhet të jetë burri i shtëpisë. Nëse dikur burri ishte ai që solli ” bukën e shtëpisë”, tani nuk është më kështu dhe për këtë arsye, gratë (nënat që punojnë) e gjejnë veten të duhet të luajnë shumë role të ndryshme me ndihmën e … askujt! Është më se e qartë se gruaja bëhet edhe më e str esuar!

Duke mos ll ogaritur në ndihmën e fëmijëve, sepse ndoshta është shumë i ri ose sepse, kështu janë gjërat, burri duhet (të paktën) të ndihmojë në shtëpi, por kjo shpesh nuk ndodh. Rezultati? Gratë e str esuara dhe ne rvoze! Për ta thënë, nuk jam unë (nëna, gruaja dhe punëtori) por një studim i k ryer në Shtetet e Bashkuara që zbuloi se gratë janë më të st resuara nga burri i tyre sesa nga fëmijët e tyre, 10 herë më shumë! Si mund të ndodhë një gjë e tillë? Le të zbulojmë më shumë dhe të zbulojmë arsyet që kanë të bëjnë me mar rëdhënien grua-burrë, dhe këtu, po, ne i vendosëm gishtin!

Çdo çift është i ndryshëm, çdo familje gjithashtu. Në një familje fu nksionale id eale, të rriturit duhet të mbështesin njëri-tjetrin dhe të ko ntribuojnë në mënyrë të barabartë në edukimin e fëmijëve të tyre. Sidoqoftë, ne e dimë, siç e kemi pa rashikuar gjerësisht se, në shumë ra ste ekziston deti mes të thënit dhe të bërit dhe, për fat të k eq, në shumë shtëpi ende është gruaja që duhet të bartë b arrën e punëve të shtëpisë dhe edukimin e fëmijëve.

Një studim i kr yer në Shtetet e Bashkuara mbi një mo stër prej 7,000 nënash ishte i pari që zbuloi st resin e këtyre grave. Sondazhi i paraqitur këtyre grave zbuloi se burrat krijojnë 10 herë më shumë st res sesa fëmijët. 46% e grave të an ketuara thanë që partnerët e tyre ko ntribuan më shumë sesa fëmijët e tyre në rritjen e st resit.

Të intervistuarit deklaruan se burrat e tyre ishin më st resues se fëmijët e tyre sepse i bënin ato “të punonin” më shumë se fëmijët e tyre. Të tjerët vunë re që fëmijët nuk i shk aktonin atyre shumë dhi mbje koke, por qëndrimet fëminore të partnerit të tyre i shq etësuan shumë.

Për më tepër, disa gjithashtu u ank uan se partneri i tyre nuk i ndihmoi ato sa duhet për punët e shtëpisë, dhe për këtë arsye nuk kishte shumë kohë të lirë për ta. Kishte edhe nga ata që theksuan se vetë martesa është st resuese për shkak të përpjekjes që kërkon çdo ditë.

Ajo që del nga studimi i bërë në Shtetet në shembullin e grave të str esuara nga burrat e tyre përkatës është se këta të fundit kishin pritshmëri shumë të larta nga partnerët e tyre. Këto pritshmëri, në shumicën e r asteve, ishin zhg ënjyese nga sjelljet shpesh fëminore dhe “burrat” e vegjël.

Si gurisht që jo të gjithë kanë fat që të kenë një partner mirëkuptues të gatshëm për të ndarë punët shtëpiake dhe arsimimin e fëmijëve. Por këto rezultate ka të n gjarë të ndikojnë në pritjet e zhg ënjyera të grave.

Nëse është e vërtetë që 46% e nënave të intervistuara në anketë kanë deklaruar se ishin të st resuar nga sjellja e partnerit të tyre, është gjithashtu e vërtetë që të njëjtët burra, si dhe baballarët, në një studim tjetër të kry er, gjithmonë nga i njëjti ekip amerikan, deklaruar të jetë, megjithatë, shumë i pranishëm në jetën familjare dhe të kujdeset për fëmijët.

Për më tepër, shumë burra rr ëfenin gjithashtu se ndjeheshin të lë nduar sepse mendonin se ata luanin një rol të vogël në familje. Dy të tretat e baballarëve thanë gjithashtu se ata do të donin ta shihnin përpjekjen e tyre të njohur herë pas here, të paktën me fjalë ink urajimi.

Përtej atyre që pak a shumë kanë të drejtë (të dyja palët për mendimin tim), studimi demonstron në thelb, se vnë këto çifte ekz iston një problem i komunikimit dhe pritjeve (të zhgënjyera) që nuk pasqyrojnë realitetin e jetës së përditshme. Disa baballarë besojnë se po bëjnë mjaft dhe nuk njihen, ndërsa nënat mendojnë se nuk është kështu.

Le ta pranojmë, fakti është që të jesh prind është str esues dhe shpesh është më e lehtë të japësh përgjegjësi për gje ndjen tonë të k eqe ose paaftësinë tonë për të menaxhuar je tën e përditshme partnerit tonë edhe nëse, në shumë ra ste, në thelb ka vetëm një pa kënaqësi të madhe. në një zhg ënjim që mund të jetë punë, sen timentale ose në përgjithësi.