JEPENI MENDIMIN / Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro…

JEPENI MENDIMIN / Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro…

Si ndikata e P avarur e Se ktorit P rivat të Kosovës ka shfaqur pa kënaqësi me si tuatën që gj endet s ektori pri vat, sidomos tash në kohë të pa ndemisë. Kryetari i Sindikatës, Jusuf Azemi, ka th eksuar se janë bërë keqpërdorime të pakos em er gjente për pagesat 170 euro të punëtorëve.

Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës t’u e kz ekutohen pagesat të gjithë punëtorëve të se ktorit pr ivat si dhe punëtorët teknikë dhe s igurimi fi zik në sp itale.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…