‘Përd.hunuesit kanë emër, mbiemër dhe fytyrë;: Shqiptarët ‘nuk tolerojnë më’, ç’do ndodhë pas ngjarjes lemertitëse?

Një ngja rje sho.kuese ka tro.ndi.tur Opinionin P ublik. Bëhet fjalë për për.dhu.nimin e 15 vje.çares nga 5 persona.Nën moton “Përd.hun.uesit kanë emër, mbiemër dhe fytyrë”, në faqe të ndryshme në rrjetet so.ciale janë pu blikuar fotot e per.sonave të përf.shirë në rastin e abu.zi.mit në Mirditë. Bëhet me dije se ditën e sotme do të ketë pro.testa në qytete të ndryshme…LEXO ME TEPER