“Amaneti” i fundit i Irinej: Kosova është e serbisë, do të na kthehet!

“Amaneti” i fundit i Irinej: Kosova është e serbisë, do të na kthehet!

“Kosova është toka e she njtë s llave, është Jerusalemi ynë”, ci ton “blic” i Beogradit të ketë thënë Irinej.

Ka sht uar se “qe një mijë vjet populli serb jeton në Kosovë. Atje i ka n gri tur fa ltoret. I ka zbukuruar e sot të fuqíshmit e kësaj bote po duan të na e rr ëmbejnë ashtu siç e kanë pus htuar. Nuk mund të lejojmë kurrë që Kosova të jetë vend i dikujt tjetër” .

“Fuqia merr vende e shtete, nëse duan le ta marrin. Le ta p us htojnë, por ne nuk g uxojmë kurrë ta japim vendin tonë të she njtë sepse populli thotë: Ajo që merret me f orcë, kthehet disi e për këtë kemi d ëshmi popullin h ebre i cili ka pritur 2 mijë vjet që t’i kthehet Jerusalemi dhe ai është kthyer”, kishte dhënë a manetin e fundit I rinej.