Sigurimi bën për spital një person në Albi Mall

Sîgurimi bën për spîtal një person në “Albi Mall”

Një diskutim i a shpër v erbal mes s igurimit dhe një personi në “Albi Mall” ka d egj eneruar në dh unë fi zike.

Sipas pa mjeve të dërguara në ad resë të “Gazeta Blic” shihet se si si gurimi rr eh ba rab arisht personin në fjalë.

Nga informacionet e para që kanë ardhur në adresë të “Gazeta Blic” bëhet e ditur se k on flikti ka ndodhur për shkak të mosmbajtjes së ma skës.JUU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…