Në Greqi janë të bindur/Identifikohet/autori kryesor që i mori jeetën nënës 20-vjeςare

Në Greqi janë të bindur/Identifikohet/autori kryesor që i mori jeetën nënës 20-vjeςare

De taje të reja kanë dalë në dritë nga v ra sj a m a kabre e Caroline Crouch, e lindur dhe e rritur në Greqi, por me shtetësi britanike.

Nëna e re, u mb yt në sy të fëmijës 11-muajsh, nga një gr up i o rganizuar k ri mi nal që hynë në banesën e saj, duke li dhur të shoqin me l itar, e duke vj e dhur më shumë se 30 mijë euro ke sh dhe st oli.

Sipas informacioneve ekskluzive nga media greke “Espresso”, njëri prej tyre është një kri mi nel i njohur shqiptar, i cili ishte dë n uar për vr a s je në te ntativë, f ormimin e një organizate kri min ale, gr a bitje dhe një mori kr i me sh të tjera, dhe i cili së fundmi ishte l iruar nga bu rg u.

Sipas të njëjtave burime, p olicia e kërkoi atë në ad resën që ai kishte deklaruar si vendbanimin e tij, në Agia Paraskevi, por nuk arriti të l okalizojë.

A utoritetet e po licisë arritën tek ai duke përdorur të dhëna të gjetura në shtëpinë e të nd jerës, si dhe nga pë rshkrimi i p ilotit 32-vjeçar. Ky i fundit kishte r aportuar se një person “i shkurtër” i gr upit të kr i min elëve që i më synë në shtëpi, ishte rreth 1.70 metra i gjatë dhe dukej se ishte udhëheqësi.

“Të dy ishin r elativisht të gjatë, diku tek 1.80 metra. I treti ishte më i shkurtër, pak më shumë se 1.70 m dhe më i plotë. Ai dukej se ishte udhëheqësi”, ka thënë më herët pi loti.