Habit 80-vjeçarja: Mezi pres të martohem me 35-vjeçarin, ai nuk më do për påratë eshte shume i si nqerte

Habit 80-vjeçarja: Mezi pres të martohem me 35-vjeçarin, ai nuk më do për påratë eshte shume i si nqerte

Një 80-vjeçare ka në pl an të ma rtohet me të da shurin e saj egjiptian, edhe pse ai është vetëm 35 vjeç por Br itanikja është më e madhe se mamaja e eg jiptianit dhe kjo po i cu dit te gjithe./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Iris Jones ra në da shuri me Mohamed Ahmed Irbriham pasi u njohën në Fa cebook dhe ata kane shume kohe qe shkruajne ba shke. Pa sioni e pë rfshiu menjëherë për egj iptianin e papu në dhe pas katër ditësh ve ndosën të ma rtohen në Kajro per nje jete te re, por nuk kishin le trat e du hura./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Irisi in siston se i da shuri i saj nuk e ka me ndjen te pa ratë e saj. Ajo sht on se që llimi i tij nuk është pa saporta britanike.“Ai më ka thënë se është gati që ta tregojë këtë përmes një ma rrëveshje pa ramartesore,” thotë britanikja.Ata jane te lu mtur ba sh ke dhe duan te je tojne ba shke.Për momentin ajo jeton me një p ension. Ish-pa struesja ka në pro nësi një shtëpi me vl erë 220 mijë st erlina. Mo hamed thotë se nuk i in teresojnë pa ratë. Sipas tij, lu mturia nuk bl ihet me pa ratë./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet…