Vajza nga Shtimja që nuk u pranua në “FSK për shkak të mbulesës”

Vajza nga Shtimja që nuk u pranua në “FSK për shkak të mbulesës”

Me ëndrrat për t’u bërë u shtare, arsimtare apo dizajnere g rafike, gratë në Kosovë kanë folur kundër diskriminimit me të cilin pë rballen gjatë kohës sa e nd jekin karrierën e tyre përderisa mbajnë mbulesë në kokë, si dhe për politikat dhe st igmat shoqërore që vazhdojnë t’u dalin në udhë.

Kosovare Ramadani, ëndërron të jetë ush tare.DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE

23 vjeçarja nga Shtimja është e mbuluar me shami myslimane dhe beson se mbulesa ishte arsyeja pse asaj iu shkëput ëndrra në gjysmë.

Në shkurt të 2019-ës Kosovarja aplikoi për tu bërë pjesë e F SK-së ajo kaloi tes tin fizik dhe atë të intelegjencës, ndërsa në intervistën para pa nelit diskutimi ishte mbulesa.

“Në intervistë më është ce kur çështja e mbulesës në fillim të testimit.

Më është bërë e ditur se mbulesa do të jetë sh kaku kryesor për mospranim, ku dhe pala intervistuese ka kërkuar nëse pranoj të bëj një ma rrëveshje me ta, që në ra st të pranimit ta heq mbulesën.

Unë nuk kam pranuar të heq mbulesën, por kam pranuar se të gjitha k odet do t’i pranoj”, rrëfen Ramadani.

Rezultatet e intervistës ishin publikuar pak ditë më vonë Ajo në testin e njohurive të përgjithshme, kishte kaluar 65 për qind dhe në testim fizik 90 për qind, por në intervistë ishte vlerësuar me zero pikë.DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE.

“Në intervistë më është c ekur çështja e mbulesës në fillim të testimit.

Më është bërë e ditur se mbulesa do të je të shkaku kryesor për mospranim, ku dhe pala intervistuese ka kërkuar nëse pranoj të bëj një marrëveshje me ta, që në ra st të pranimit ta heq mbulesën.

Unë nuk kam pranuar të heq mbulesën, por kam pranuar se të gjitha k odet do t’i pranoj”, rrëfen Ramadani.
Rezultatet e intervistës ishin publikuar pak ditë më vonë Ajo në testin e njohurive të përgjithshme, kishte kaluar 65 për qind dhe në testim fizik 90 për qind, por në intervistë ishte vlerësuar me zero pikë.

“Në intervistë kam marrë 0 pikë dhe është cekur se jam e mbuluar.

Do të thotë arsyeja pse kam marrë 0 pikë ka qenë mbulesa”shpjegon Ramadani.

Në Ush trinë e Kosovës kr iteret janë të qar ta të gjithë duhet të jenë të un iformuar në të njëjtën formë dhe mbulesa paraqet p roblem.

Ibrahim Shala nga Ministria e Mbr ojtjes thotë që F SK-ja është u shtri profesionale dhe vullnetare dhe në asnjë rrethanë ajo nuk ia përshtatë individit uni formën, por duhet individi t’i përshtatet rregullave dhe k odit të us htrisë.

“Uniformë do të thotë të gjithë një lloj.

Nëse individi insiston që veshjen e vet të jetës civile ta mbajë edhe në shë rbim us ht arak, ai me këtë veprim ka pë rjashtuar veten për të qenë pjesë e u shtrisë, pavarësisht aftësive të tij intelektuale dhe fizike apo edhe gj inisë.

Në kësi ras te gjithçka përfundon këtu”, thotë Shala.

Ai sqaron se të gjithë ka ndidatët mund të ngritin çështje gj yqësore për pak ënaqësitë në procesin e r ekru timit të ka detëve të F S K-së.

Sipas av okates, Nora Huseinovic-Veliu, shumë gra me shami qoftë sikur rasti i Ramadanit që dorëzohen nga b etejat lig jore – për shkak të fi nancave dhe kohëzgjatjes deri dhjetë vjet për një vendim.

“Ky proces, përveç që është i mundimshëm për vi ktimën e di skri minimit nga aspekti ps iko-soc ial, është edhe ja shtëzakonisht i kush tueshëm, ngase duhet ang azhuar av okat, sh ërbimet e të cilit duhet pa guar – jo aq lirë për standardin jetësor në Kosovë” thotë Shala