Shtirej si her si prift e her si hoxhë për të përfituar para, Ja si e pėson…

Shtirej si her si prift e her si hoxhë për të përfituar para, Ja si e pėson…

Është arre/stuar një pop i rre jshëm në Bijeljine të Bosnjës dhe Hercegovinës, i njëjti ma shtronte se ishte edhe pri/ftë e hoxhë. I njëjti person aku/zohet për ma/shtrim duke kr yer fu n er ale në të gjithë Bosnjën.

Një burrë inicialet e të cilit janë S.S. nga Ruhotina aku/zohet për marrje të dhjetëra mijëra ma rkave të ko nvertueshme, duke u paraqitur si një prift zëvendësues, ai sh uguroi ujë në fshatrat e Semberit, ndërsa pagëzoi dy fëmijë. Një nga personat e ma shtruar është Milka nga Batkoviq. Ajo ka thënë se atij ia kishte dhënë 20 marka gjermane pasi i kishte kr yer ri tualet f etare. Mu ky pop vërtetë më ka pëlqyer, vetëm po ta shihnit sa bukur këndonte. Ja kam dhënë 20 marka. I njëjti burrë ak uzohet se ishte paraqitur si kryepeshkop, ku ai u mirëprit në një fshat Hercegovinas, ndërsa ai k reu disa shërbime f un erale në afërsi të Tuzlës.